Spolupráce s rodinou

 

V naší mateřské škole vnímáme spolupráci rodiny a školy jako velmi významný faktor komplexního rozvoje dětí. Využíváme především tyto formy spolupráce:

 

Zapojení rodičů i dalších členů rodiny do vzdělávání dětí v prostředí MŠ.

Vítáme aktivní účast rodičů ve třídě v průběhu dne, například s besedou o jejich povolání, neobvyklých koníčcích.

 

Spolurozhodování o postupech vhodných k podpoře učení a rozvoje dětí.

Nabízíme rodičům možnost individuálních konzultací, spolupracujeme s rodiči při vytváření individuálního vzdělávacího plánu. Rodič má možnost komunikovat s učitelkami svého dítěte nejen osobně, ale také emailem či prostřednictvím online konzultací.

 

Zapojení rodin dětí do rozhodování o věcech souvisejících s životem třídy a školy.

Vítáme spolupráci na zlepšování učebního prostředí dětí, např. formou pomoci při údržbě školní zahrady. Ceníme si také darů rodičů, kterými mohou být kupříkladu papíry pro děti apod. Rodiče mají možnost stát se členy Klubu rodičů a být se tak prostředníky při komunikaci mezi rodiči a školou.

 

Jsme v pravidelném kontaktu s rodiči dětí.

Průběžne rodiče informujeme o pokrocích dětí a získáváme zpětnou vazbu. Zajímáme se o názory rodičů v otázce podpory učení jejich dítěte a také o to, jak s dítětem pracují doma.

 

Vytváříme příležitosti pro vzájemné setkávání rodin.

V součinnosti s Klubem rodičů nabízíme rodičům účast na akcích školy, při kterých se mohou rodiny vzájemně poznávat a navazovat přátelství.

 

Učitelky pomáhají rodičům získávat potřebné informace.

Podporujeme vhled rodičů do pedagogických témat a jejich otázek týkajících se rozvoje dítěte. Nabízíme metodické materiály, rádi zapůjčíme rodičům vhodnou literaturu či poskytneme informace o seminářích, které by mohly rodiče zajímat.