Projekty MŠ

děti ve školce

Začít spolu

Začít spolu je vzdělávací program pro děti předškolního a mladšího školního věku, který nezisková organizace Step by Step ČR nabízí do mateřských a základních škol po celé ČR.

Děti svobodně vyjadřují své potřeby, přání a představy v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí a zároveň přináší výzvy, podporuje jejich přirozené učení a kreativitu.

Vzdělávací program Začít spolu, klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožnuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku (celostní přístup k učení) a podnětného prostředí ve třídě (netradiční členění do tzv. center aktivit)

Naše principy:

Společné vzdělávání pro všechny

 • Podporujeme diverzitu, protože ji vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na sociální či etnický původ a úroveň aktuálních schopností. Můžeme tak budovat vzájemnou důvěru, respekt a spolupráci.

Učíme se v souvislostech

 • Učení není pouze vědomý proces získávání informací ve škole, ale přirozenou součástí každodenního života ve světě, kde vše je vzájemně propojeno.
 • „Proč?” je jednou z nejpřirozenějších dětských otázek. Vytváříme takové prostředí, které podněcuje zvídavost, učí děti se ptát, uplatňovat své vlastní zkušenosti a dávat si věci do souvislostí.

Rodiče jsou vítanými partnery

 • Rodiče jsou u nás více než vítanými partnery a mohou se dle svých možností aktivně podílet na chodu škol(k)y. Propojení škol(k)y a rodiny přináší dětem, rodičům i vyučujícím pocit bezpečí, možnost otevřeně komunikovat a společnými silami snižovat překážky v učení dětí.

Aktivní zapojení dítěte

 • Vytváříme takové prostředí, kde hlavním iniciátorem aktivity je samo dítě.
 • V procesu učení vycházíme z vlastních zkušeností dětí a dáváme jim prostor k objevování, hledání vlastních cest a učení se prožitkem.
 • Rozvíjíme spolupráci dětí a jejich vzájemné učení.
 • Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení.

Orientace na dítě

 • Pohoda dítěte, dobré mezilidské vztahy, radost z objevování a udržení vnitřní motivace jsou pro nás základním předpokladem k učení (se).
 • Proto vytváříme pozitivní atmosféru, ve které děti chtějí zkoušet nové věci, chybu berou jako příležitost pro další učení a mohou být samy sebou.

Zdroj textu:
www.zacitspolu.eu

dítě

Technická MŠ

Cílem projektu je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí.

Co dětem program v CA (nejčastěji v dílně) přináší:

 • tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření
 • individuální přístup + práci samostatnou i ve skupinách
 • rozvoj prostorové orientace a představivosti
 • logické myšlení (analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)
 • koncentrace pozornosti a vnímání + procvičování hrubé a jemné motoriky
 • rozvoj komunikačních dovedností + hodnocení a sebehodnocení dětí

Zdroj: www.mtuni.cz

dítě

Učíme se spolu

Naše MŠ je jedním z metodických center v rámci vzdělávacího programu Začít spolu. V minulosti jsme byli také jedním z center kolegiální podpory v rámci projektu Učíme se spolu. Tato centra byla prostorem pro vzájemné učení napříč institucemi pro formální i neformální vzdělávání dětí předškolního věku v daném regionu. Každý měsíc centra realizovala setkání, tzv. „aktivy“, na nichž bylo umožněno nabídnout své zkušenosti, sdílet a šířit příklady dobré praxe, podněcovat a vést diskuse na různá témata a reflektovat předškolní vzdělávací činnost na daném území. Další centra kolegiální podpory, která byla zapojena do projektu Učíme se spolu s námi:

 • CKP MŠ Čeladenská beruška, Čeladná
 • CKP MŠ Angelka, Praha 11
 • CKP MŠ Začít spolu Kadaň
 • CKP MŠ Neznašov
 • CKP MŠ Duha, Třebíč
 • CKP MŠ U Divadla, Slaný
 • CKP MŠ Jesenická, Plzeň
 • CKP MŠ Paskov
 • CKP MŠ Pastelka Pardubice
 • CKP MŠ Špálova, Ostrava
 • CKP MŠ Nádražní Havlíčkův Brod
 • CKP MŠ Sokolská, Olomouc
 • CKP MŠ Šestajovice, Praha – východ
 • CKP MŠ Trutnov

V rámci projektu Učíme se spolu v naší mateřské škole působil také leader kolegiální podpory, který vedl a organizoval spolupráci mezi učitelkami uvnitř školy, inicioval spolupráci s učiteli a učitelkami z jiných škol a pravidelně prováděl reflexi s kolegyněmi a vedením školy. Spolupracoval a komunikoval se Step by Step ČR.

Projekt pomáhal nastavit kolegiální spolupráci a učící se komunitu jako přirozenou součást života školy. Činil tak také prostřednictvím podpory dvou pedagogů dané školy, kteří myšlenku vzájemné inspirace a vrstevnického učení šířili mezi další kolegyně pedagogického týmu. Dvě učitelky z naší MŠ působily jako průvodci kolegiální podpory. Každá z těchto učitelek poskytovala individuální podporu jedné další kolegyni na škole a využivala pro tento účel různé formy podpory (konzultace, poskytování zpětné vazby, návštěvy ve třídách...).

Začít spolu v kostce

Naše mateřská škola pořádá semináře Začít spolu v kostce, kde se jejich účastníci/ce seznámí se základními principy a filozofií vzdělávacího programu Začít spolu. Dozví se, jaká je organizace dne ve třídě Začít spolu, jak vypadá prostředí třídy, které je rozčleněno do tzv. center aktivit, s výchovně vzdělávacími strategiemi uplatňovanými v tomto programu a v neposlední řadě i s možnostmi aktivní a partnerské spolupráce s rodinami dětí, které školu/třídu navštěvují. Účastníci/ce mají možnost shlédnout též krátká videa ze tříd Začít spolu.

Zdroj textu: www.zacitspolu.eu

Den ve třídě Začít spolu

Přes organizaci Step by Step ČR nabízíme možnost seznámit se s programem Začít spolu přímo v naší mateřské škole, která má s realizací tohoto programu bohaté zkušenosti. Budete mít možnost strávit celé dopoledne v mateřské škole pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí, včetně center aktivit. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, které děti při hře a činnostech tvořivě využívají. Po skončení pozorování ve třídě proběhne její reflexe a diskuze nad vybranými tématy.

Zdroj textu: www.zacitspolu.eu

děti ve školce s knihami

Operační program Jana Ámose Komenského - podpora a vzdělávání v MŠ

709558-op-jak

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejich obyvatel.

 

Aktivity projektu cílí na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzívnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Projekt MŠMT - Operační program Jana Ámose Komenského - MŠ Hochmanova

dítě

ERASMUS+

715446-iso-8859-2qlogo5f-5ferasmus5f-5fspolufinancove1no5fz5feu5f-iso-8859-2q5flogo5fvlevo5f-5fzmenb9ene9

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Zpřístupňuje nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá navázat cenné mezinárodní spolupráce.

 

Mateřským školám umožňuje realizovat projekty mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. V rámci těchto projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu. Vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Veškeré výstupy projektů jsou následně šířeny i mimo zapojené školy. Projekty umožňují jak školám, tak i dalším institucím navázaným svou činností na sektor školního vzdělávání, spolupracovat s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problémů školského sektoru, vyvíjení nových metodik apod.

 

V programu ERASMUS+ plánujeme zvyšovat odborné poznatky a kompetence pedagogických pracovníků a zvyšovat efektivitu výchovně vzdělávacího procesu naší mateřské školy.

 

děti ve školce

Národní plán obnovy

754828-0

Národní plán obnovy je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií – Next Generation EU, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Jednou z komponent v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. MŠMT se zaměřilo na finanční a metodickou podporu škol, čímž přispěje k proměně obsahu vzdělávání. V rámci této podpory školy obdrží finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi. Školy si tak budou moci zakoupit digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí, např. robotické stavebnice, 3D pera, zařízení pro využití rozšířené či virtuální reality atd.

dítě

Dietní stravování ve městě Brně

ve spolupráci s Magistrátem města Brna a Masarykovou univerzitou

Cílem projektu je zajistit dietní stravování pro děti, které navštěvují naši mateřskou školu a mají dietu potvrzenou odborným lékařem.

Zaměstnanci školní jídelny byli proškoleni o dietním stravování.

Dietní stravování lze poskytovat pouze na základě potvrzení o potřebě dietního stravování, vydaném registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost. Diagnostikovaná dieta bude založena ve zprávě pro školní jídelnu.

Dietní stravování je aktuálně zajišťováno pro děti s dietou bezlepkovou a dietou při alergii na mléčnou bílkovinu pod garancí registrovaného nutričního terapeuta Bc. Aleny Rejskové.

děti ve školce s knihami

Mrkvička

Naše mateřská škola se dlouhodobě snaží o environmentální vzdělávání dětí a proto je zapojena do národní sítě Mrkvička, která sdružuje mateřské školy a 1. a 2. ročníky základních škol se zájmem o ekologickou výchovu. Cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj ekologické výchovy v mateřských školách prostřednictvím zprostředkování komunikace mezi mateřskými školami a odborníky na ekologickou výchovu a výměnu informací a zkušeností mezi pedagogy mateřských škol navzájem.

V Jihomoravském kraji je v současnosti zapojeno přes 130 škol a dalších zařízení. Aktuální nabídka akcí, seminářů a nápadů na vzdělávání dětí v environmentální výchově je nabízena ve stejnojmenném čtvrtletníku Mrkvička, který dostává každá MŠ zapojena do sítě. Díky těmto inspiracím můžeme vytvářet výukové projekty s ekologickým zaměřením. V naší mateřské škole toto environmentální zaměření reprezentuje zejména vybavení školní zahrady, kde se nachází hmyzí hotel pro přímé pozorování, pocitový chodníček tvořený přírodními materiály, zahrádka pro děti, kde si mohou vyzkoušet své zahradnické schopnosti, bylinkový kopeček s léčivými rostlinami, nebo pítko pro ptáky.

https://www.lipka.cz/projekty?idc=18 

dítě

MAP III - "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ III"

Map-III

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně (MAP), který pomáhá financovat projekty v oblasti základních a mateřských škol i zájmového a neformálního vzdělávání, pokračuje. Jeho cílem je aktualizovat a dále rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Brně, který byl vytvořen a doplňován ve dvou už ukončených projektech. MAP III podpoří školy a jiné subjekty v dalším společném plánování aktivit v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Spolupráce je stejně jako u projektů MAP I a MAP II zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání, plánování partnerských aktivit pro řešení problémů, které jsou specifické právě pro oblast vzdělávání v Brně. Aktualizace MAP je navíc důležitá pro připravované investice v oblasti základních a mateřských škol i zájmového a neformálního vzdělávání. Do MAP III se zapojily všechny základní a mateřské školy zřízené městem Brnem a městskými částmi, dále školy jiných zřizovatelů a základní umělecké školy.

Projekt MAP III - " Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně III" skončil ke dni 30. 11. 2023. Navazujeme projektem MAP IV.

dítě

MAP IV - "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ IV"

MAP-IV

V rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) bude v období 1. 12. 2023 - 23. 12. 2025 statutární město Brno realizovat projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně IV", kterého jsme se stali součástí.

Účelem tohoto projektu je aktualizovat a rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) ve městě Brně, jenž byl vytvořen v rámci již úspěšně realizovaných projektů MAP I - III, které probíhaly na území celé ČR. Projekt MAP Brno IV zajistí posílení přenosu a rozšíření systémových změn ve vzdělávání na úrovni jednotlivých škol a dalších organizací na území města. Díky jeho realizaci bude posílena jejich efektivita a pozitivní dopady. Projekt MAP Brno IV je největším projektem MAP na  území ČR. Pod záštitou vedení města Brna připravuje již tradičně Odbor školství a mládeže Magisttrátu města Brna semináře a webináře pro rodiče budoucích prvňáčků.

Cílem projektu je aktualizovat a dále rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně. Projekt podpoří pokračování společného plánování, implementační aktivity a spolupráci škol a dalších subjektů v oblasti vzdělávání.