Projekty MŠ

děti ve školce

Začít spolu

Začít spolu je vzdělávací program pro děti předškolního a mladšího školního věku, který nezisková organizace Step by Step ČR nabízí do mateřských a základních škol po celé ČR.

Děti svobodně vyjadřují své potřeby, přání a představy v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí a zároveň přináší výzvy, podporuje jejich přirozené učení a kreativitu.

Vzdělávací program Začít spolu, klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožnuje inkluzi dětí se speciálními potřebami . Využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku(celostní přístup k učení) a podnětného prostředí ve třídě( netradiční členění do tzv. center aktivit)

Naše principy:

Společné vzdělávání pro všechny

 • Podporujeme diverzitu, protože ji vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na sociální či etnický původ a úroveň aktuálních schopností. Můžeme tak budovat vzájemnou důvěru, respekt a spolupráci.

Učíme se v souvislostech

 • Učení není pouze vědomý proces získávání informací ve škole, ale přirozenou součástí každodenního života ve světě, kde vše je vzájemně propojeno.
 • „Proč?” je jednou z nejpřirozenějších dětských otázek. Vytváříme takové prostředí, které podněcuje zvídavost, učí děti se ptát, uplatňovat své vlastní zkušenosti a dávat si věci do souvislostí.

Rodiče jsou vítanými partnery

 • Rodiče jsou u nás více než vítanými partnery a mohou se dle svých možností aktivně podílet na chodu škol(k)y. Propojení škol(k)y a rodiny přináší dětem, rodičům i vyučujícím pocit bezpečí, možnost otevřeně komunikovat a společnými silami snižovat překážky v učení dětí.

Aktivní zapojení dítěte

 • Vytváříme takové prostředí, kde hlavním iniciátorem aktivity je samo dítě.
 • V procesu učení vycházíme z vlastních zkušeností dětí a dáváme jim prostor k objevování, hledání vlastních cest a učení se prožitkem.
 • Rozvíjíme spolupráci dětí a jejich vzájemné učení.
 • Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení.

Orientace na dítě

 • Pohoda dítěte, dobré mezilidské vztahy, radost z objevování a udržení vnitřní motivace jsou pro nás základním předpokladem k učení (se).
 • Proto vytváříme pozitivní atmosféru, ve které děti chtějí zkoušet nové věci, chybu berou jako příležitost pro další učení a mohou být samy sebou.

Zdroj textu:
www.zacitspolu.eu

dítě

Technická MŠ

Cílem projektu je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí.

Co dětem program v CA ( nejčastěji v dílně) přináší:

 • tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření
 • individuální přístup+ práci samostatnou i ve skupinách
 • rozvoj prostorové orientace a představivosti
 • logické myšlení ( analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)
 • koncentrace pozornosti a vnímání+ procvičování hrubé a jemné motoriky
 • rozvoj komunikačních dovedností+ hodnocení a sebehodnocení dětí

Zdroj: www.mtuni.cz

dítě

Učíme se spolu

Naše MŠ je jedním z center kolegiální podpory, která fungují v rámci projektu Učíme se spolu.Centra jsou prostorem pro vzájemné učení napříč institucemi pro formální i neformální vzdělávání dětí předškolního věku v daném regionu. Každý měsíc centra realizují setkání, tzv. „aktivy“, na nichž můžete nabídnout své zkušenosti, sdílet a šířit příklady dobré praxe, podněcovat a vést diskuse na různá témata a reflektovat předškolní vzdělávací činnost v daném území.Kde najdete další centra kolegiální podpory:

 • CKP MŠ Čeladenská beruška, Čeladná
 • CKP MŠ Angelka, Praha 11
 • CKP MŠ Začít spolu Kadaň
 • CKP MŠ Neznašov
 • CKP MŠ Duha, Třebíč
 • CKP MŠ U Divadla, Slaný
 • CKP MŠ Jesenická, Plzeň
 • CKP MŠ Paskov
 • CKP MŠ Pastelka Pardubice
 • CKP MŠ Špálova, Ostrava
 • CKP MŠ Nádražní Havlíčkův Brod
 • CKP MŠ Sokolská, Olomouc
 • CKP MŠ Šestajovice, Praha – východ
 • CKP MŠ Trutnov

V rámci projektu Učíme se spolu v naší mateřské škole působil také leader kolegiální podpory, který vedl a organizoval spolupráci mezi učitelkami uvnitř školy, inicioval spolupráci s učiteli a učitelkami z jiných škol a pravidelně prováděl reflexi s kolegyněmi a vedením školy. Spolupracoval a komunikoval se Step by Step ČR.

Projekt pomáhal nastavit kolegiální spolupráci a učící se komunitu jako přirozenou součást života školy. Činil tak také prostřednictvím podpory dvou pedagogů dané školy, kteří myšlenku vzájemné inspirace a vrstevnického učení šířili mezi další kolegyně pedagogického týmu. Dvě učitelky z naší MŠ působily jako průvodci kolegiální podpory. Každá z těchto učitelek poskytovala individuální podporu jedné další kolegyni na škole a využivala pro tento účel různé formy podpory (konzultace, poskytování zpětné vazby, návštěvy ve třídách,...).

Zdroj: https://www.zacitspolu.eu/projekt/ucime-se-spolu/

děti ve školce

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Plakat-projekt-podpora

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity plošných projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“, které statutární město Brno realizovalo v letech 2017 – 2019 na podporu základních a mateřských škol, a podpořit školy i v dalším období.

Aktivity projektu cílí na zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podporu dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání. V mateřských školách jsou finančně podpořeny tzv. edukativně stimulační skupiny pro předškoláky. Projekt dále přinese posílení odbornosti pedagogů partnerských škol a posílení inkluzivního přístupu ve školách na území Brna.

Více se můžete dozvědět zde: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/podpora-predskolniho-a-zakladniho-vzdelavani-ve-meste-brne/

Zdroj: www.brno.cz

děti ve školce s knihami

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Map_ii_plakat_skolka

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Jednotlivé aktivity projektu řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který je výstupem minulého projektu, dále zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu.

Více informací zde: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/

Na naší mateřské škole působí jeden pedagogický pracovník na pozici Analytik a konzultant tvorby MAP a také na pozici Realizátor implementačních aktivit.

Od listopadu 2021 do srpna 2022 se v rámci realizace implementačních aktivit zaměříme na čtenářskou pregramotnost. Pro realizaci těchto aktivit získá naše mateřská škola z projektu MAP II finanční prostředky, které využije na pořízení pomůcek pro práci s dětmi. Podmínkou poskytnutí finančních prostředků je realizace desíti aktivit pro rozvoj čtenářské pregramotnosti ve výše zmíněném období.

dítě

Šablony III

2103111000-a3horizontal

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.

Více se můžete dozvědět zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm

Zdroj: www.opvv.msmt.cz

děti ve školce

Národní plán obnovy

143_202-priloha_1002226625_1_priloha-1-plakatdigitalizujeme

Národní plán obnovy je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií – Next Generation EU, které bude Česká republika realizovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Jednou z komponent v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v rámci pilíře „Vzdělávání a trh práce“ je komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. MŠMT se zaměřilo na finanční a metodickou podporu škol, čímž přispěje k proměně obsahu vzdělávání. V rámci této podpory školy obdrží finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi. Školy si tak budou moci zakoupit digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí, např. robotické stavebnice, 3D pera, zařízení pro využití rozšířené či virtuální reality atd.
dítě

Dietní stravování ve městě Brně

ve spolupráci s Magistrátem města Brna a Masarykovou univerzitou

Cílem projektu je zajistit dietní stravování pro děti, které navštěvují naši mateřskou školu a mají dietu potvrzenou odborným lékařem.

Zaměstnanci školní jídelny byli proškoleni o dietním stravování.

Dietní stravování lze poskytovat pouze na základě potvrzení o potřebě dietního stravování, vydaném registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost. Diagnostikovaná dieta bude založena ve zprávě pro školní jídelnu.

Dietní stravování je aktuálně zajišťováno pro děti s dietou bezlepkovou a dietou při alergii na mléčnou bílkovinu pod garancí registrovaného nutričního terapeuta Bc. Moniky Vychytilové.

děti ve školce s knihami

Mrkvička

Naše mateřská škola se dlouhodobě snaží o environmentální vzdělávání dětí a proto je zapojena do národní sítě Mrkvička, která sdružuje mateřské školy a 1. a 2. ročníky základních škol se zájmem o ekologickou výchovu. Cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj ekologické výchovy v mateřských školách prostřednictvím zprostředkování komunikace mezi mateřskými školami a odborníky na ekologickou výchovu a výměnu informací a zkušeností mezi pedagogy mateřských škol navzájem.

V Jihomoravském kraji je v současnosti zapojeno přes 130 škol a dalších zařízení. Aktuální nabídka akcí, seminářů a nápadů na vzdělávání dětí v environmentální výchově je nabízena ve stejnojmenném čtvrtletníku Mrkvička, který dostává každá MŠ zapojena do sítě. Díky těmto inspiracím můžeme vytvářet výukové projekty s ekologickým zaměřením. V naší mateřské škole toto environmentální zaměření reprezentuje zejména vybavení školní zahrady, kde se nachází hmyzí hotel pro přímé pozorování, pocitový chodníček tvořený přírodními materiály, zahrádka pro děti, kde si mohou vyzkoušet své zahradnické schopnosti, bylinkový kopeček s léčivými rostlinami, nebo pítko pro ptáky.

https://www.lipka.cz/projekty?idc=18