Projekty MŠ

Začít spolu

Začít spolu je vzdělávací program pro děti předškolního a mladšího školního věku, který nezisková organizace Step by Step ČR nabízí do mateřských a základních škol po celé ČR.

Děti svobodně vyjadřují své potřeby, přání a představy v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí a zároveň přináší výzvy, podporuje jejich přirozené učení a kreativitu.

Vzdělávací program Začít spolu, klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožnuje inkluzi dětí se speciálními potřebami . Využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku(celostní přístup k učení) a podnětného prostředí ve třídě( netradiční členění do tzv. center aktivit)

Naše principy:

Společné vzdělávání pro všechny

 • Podporujeme diverzitu,  protože ji vnímáme jako nedílnou a cennou součást naší společnosti. Respektujeme potřeby všech dětí s ohledem na sociální či etnický původ a úroveň aktuálních schopností. Můžeme tak budovat vzájemnou důvěru, respekt a spolupráci.

Učíme se v souvislostech

  • Učení není pouze vědomý proces získávání informací ve škole, ale přirozenou součástí každodenního života ve světě, kde vše je vzájemně propojeno.

  • ,,Proč?” je jednou z nejpřirozenějších dětských otázek. Vytváříme takové prostředí, které podněcuje zvídavost, učí děti se ptát, uplatňovat své vlastní zkušenosti a dávat si věci do souvislostí.

Rodiče jsou vítanými partnery

  • Rodiče jsou u nás více než vítanými partnery a mohou se dle svých možností aktivně podílet na chodu škol(k)y. Propojení škol(k)y a rodiny přináší dětem, rodičům i vyučujícím pocit bezpečí, možnost otevřeně komunikovat a společnými silami snižovat překážky v učení dětí.

Aktivní zapojení dítěte

  • Vytváříme takové prostředí, kde hlavním iniciátorem aktivity je samo dítě.

  • V procesu učení vycházíme z vlastních zkušeností dětí a dáváme jim prostor k objevování, hledání vlastních cest a učení se prožitkem.

  • Rozvíjíme spolupráci dětí a jejich vzájemné učení.

  • Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení.

Orientace na dítě

  • Pohoda dítěte, dobré mezilidské vztahy, radost z objevování a udržení vnitřní motivace jsou pro nás základním předpokladem k učení (se).

  • Proto vytváříme pozitivní atmosféru, ve které děti chtějí zkoušet nové věci, chybu berou jako příležitost pro další učení a mohou být samy sebou.

Zdroj textu:
www.zacitspolu.eu

Technická MŠ

Cílem projektu je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe, vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o technické obory. Prostřednictvím programu pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. 

Co dětem program v CA ( nejčastěji v dílně) přináší:

+ tvoření podle vzoru (součinnost oko-ruka) i vlastní tvoření

+ individuální přístup+ práci samostatnou i ve skupinách

+ rozvoj prostorové orientace a představivosti

+ logické myšlení ( analyticko-syntetické postupy, abstraktní převést v konkrétní)

+ koncentrace pozornosti a vnímání+ procvičování hrubé a jemné motoriky

+ rozvoj komunikačních dovedností+ hodnocení a sebehodnocení dětí

Zdroj: www.mtuni.cz

Učíme se spolu

 

Naše MŠ je jedním z center kolegiální podpory, která fungují v rámci projektu Učíme se spolu.Centra jsou prostorem pro vzájemné učení napříč institucemi pro formální i neformální vzdělávání dětí předškolního věku v daném regionu. Každý měsíc centra realizují setkání, tzv. „aktivy“, na nichž můžete nabídnout své zkušenosti, sdílet a šířit příklady dobré praxe, podněcovat a vést diskuse na různá témata a reflektovat předškolní vzdělávací činnost v daném území.Kde najdete další centra kolegiální podpory:
 • CKP MŠ Čeladenská beruška, Čeladná

 • CKP MŠ Angelka, Praha 11

 • CKP MŠ Začít spolu Kadaň

 • CKP MŠ Neznašov

 • CKP MŠ Duha, Třebíč

 • CKP MŠ U Divadla, Slaný

 • CKP MŠ Jesenická, Plzeň

 • CKP MŠ Paskov

 • CKP MŠ Pastelka Pardubice

 • CKP MŠ Špálova, Ostrava

 • CKP MŠ Nádražní Havlíčkův Brod

 • CKP MŠ Sokolská, Olomouc

 • CKP MŠ Šestajovice, Praha – východ

 • CKP MŠ Trutnov

V rámci projektu Učíme se spolu v naší mateřské škole působí také leader kolegiální podpory, který vede a organizuje spolupráci mezi učitelkami uvnitř školy, iniciuje spolupráci s učiteli a učitelkami z jiných škol a pravidelně provádí reflexi s kolegyněmi a vedením školy. Spolupracuje a komunikuje se Step by Step ČR.

Projekt pomáhá nastavit kolegiální spolupráci a učící se komunitu jako přirozenou součást života školy. Činí tak také prostřednictvím podpory dvou pedagogů dané školy, kteří myšlenku vzájemné inspirace a vrstevnického učení šíří mezi další kolegyně pedagogického týmu. Dvě učitelky z naší MŠ působí jako průvodci kolegiální podpory. Každá z těchto učitelek poskytuje individuální podporu jedné další kolegyni na škole a využivá pro tento účel různé formy podpory (konzultace, poskytování zpětné vazby, návštěvy ve třídách,...).

Zdroj: https://www.zacitspolu.eu/projekt/ucime-se-spolu/

 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Plakat-projekt-podpora

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity plošných projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“, které statutární město Brno realizovalo v letech 2017 – 2019 na podporu základních a mateřských škol, a podpořit školy i v dalším období.

Aktivity projektu cílí na zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podporu dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání. V mateřských školách jsou finančně podpořeny tzv. edukativně stimulační skupiny pro předškoláky. Projekt dále přinese posílení odbornosti pedagogů partnerských škol a posílení inkluzivního přístupu ve školách na území Brna.

Více se můžete dozvědět zde: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/podpora-predskolniho-a-zakladniho-vzdelavani-ve-meste-brne/

 Zdroj: www.brno.cz

 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Jednotlivé aktivity projektu řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který je výstupem minulého projektu, dále zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu.

Více informací zde: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/

 

 

Šablony III

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.

 

Více se můžete dozvědět zde: https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-20-080-sablony-iii-mimo-hlavni-mesto-praha.htm

 Zdroj: www.opvv.msmt.cz

 

Zavolejte nám